FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

  • उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि।
  • उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि।
  • आयोजनाको लागत अनुमान विवरण।
  • उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय।
  • आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्य तालिका।
  • खाता सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता सञ्चालनको लागि आवश्यक कागजात।
  • योजना संचालन हुनु भन्दा पहिलेको योजना स्थलको स्पष्ट देखिने र खुल्ने गरी खिचिएको फोटो।
  • योजनाको छाप।

सम्पत्ती मुल्याङ्कन:

अावश्यक कागजात:

(१)निवेदन पत्र

(२) सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता

(३) सम्पत्ती सम्बन्धि विवरणको प्रमाण

(४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद

शुल्क (नेपाली) : जम्मा सम्पत्ती मुल्याङ्कनको ०.१५% ।

शुल्क (अंग्रेजी) : जम्मा सम्पत्ती मुल्याङ्कनको ०.२०% ।

नाता प्रमाणित:

आवश्यक कागजात

१) निवेदन पत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता/जन्मदर्ता/विवाह दर्ता सम्बन्धि प्रमाणित कागजात

३) नाता खुल्ने अन्य प्रमाणित कागजात

४) पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति

शुल्क:

नेपालीमा: रु. २००।-

अंग्रजीमा: रु. ३००।-

सेवा लिन लाग्ने समय: ७ दिन भित्र ।

सेवा प्रदान गर्ने अधिकारी: वडा अध्यक्ष